Monthly Archives

2 Articles

Digitalizacija poslovanja podjetja

V sodobnem poslovnem okolju je digitalizacija podjetij postala temeljna komponenta uspeha. Ta trend, ki zajema prehod s tradicionalnih analognih na digitalne tehnologije, ni več le možnost, temveč nujnost. Za podjetja vseh velikosti je digitalizacija ključnega pomena za povečanje učinkovitosti, izboljšanje dostopa do tržišč in zagotavljanje konkurenčnosti. 

digitalizacija podjetij

Vse bolj je jasno, da so podjetja, ki se ne prilagodijo digitalnim trendom, v nevarnosti, da zaostanejo za konkurenti. Digitalizacija podjetij prinaša številne prednosti, kot so optimizacija procesov, boljše analitične zmogljivosti in izboljšana interakcija s strankami.

Kaj je digitalizacija podjetij? 

Digitalizacija podjetij je proces, pri katerem podjetja vključujejo digitalne tehnologije v vse vidike svojega poslovanja, s ciljem izboljšanja delovanja in ustvarjanja novih vrednosti. Ta proces obsega prehod od tradicionalnih analognih metod k bolj avtomatiziranim in učinkovitim digitalnim postopkom. Vključuje uporabo različnih digitalnih orodij in tehnologij, kot so oblak (cloud computing), umetna inteligenca, veliki podatki (big data) in internet stvari (IoT), ki pomagajo podjetjem optimizirati njihove operacije, izboljšati odnose s strankami in povečati konkurenčnost na trgu.

Digitalizacija podjetij ni omejena zgolj na tehnološke spremembe, temveč vključuje tudi preoblikovanje organizacijske kulture, poslovnih modelov in procesov. To pomeni, da podjetja ne le uvajajo nove tehnologije, temveč tudi spreminjajo način razmišljanja, delovanja in sodelovanja zaposlenih. Cilj digitalizacije je povečati učinkovitost, zmanjšati stroške, izboljšati dostop do informacij in odzivnost na tržne spremembe.

V sodobnem poslovnem okolju digitalizacija ni več izbira, temveč nujnost. Podjetja, ki se ne prilagajajo digitalnim trendom, tvegajo, da bodo zaostala za konkurenco. Digitalizacija omogoča podjetjem, da so bolj prilagodljiva, odzivna in inovativna, kar je ključno za uspeh v hitro spreminjajočem se globalnem gospodarstvu.

Elektronski račun in digitalizacija podjetij

V okviru digitalizacije podjetij igra elektronski račun pomembno vlogo. Ta inovacija v digitalni dobi ne le poenostavlja proces izdajanja in prejemanja računov, ampak tudi prispeva k boljši organizaciji, sledljivosti in zmanjšanju papirne dokumentacije. Elektronski račun omogoča avtomatizacijo številnih procesov, od pošiljanja in sprejemanja računov do njihove obdelave in arhiviranja. Tako postane ključni del poslovanja, ki prispeva k večji preglednosti in učinkovitosti.

Integracija elektronskega računa v poslovne procese je ključni korak v digitalizaciji podjetij. Ta proces omogoča podjetjem, da zmanjšajo ročno delo, povezano z računi, izboljšajo natančnost podatkov in skrajšajo čas obdelave. Z elektronskim računom se lahko izognemo tipičnim napakam, ki se pojavljajo pri ročnem vnosu podatkov, in zagotovimo boljšo skladnost s finančnimi predpisi. Poleg tega digitalizacija računov omogoča hitrejše in bolj učinkovito upravljanje denarnih tokov, kar je ključno za finančno zdravje podjetja.

Prednosti elektronskega računa so številne. Vključujejo zmanjšanje stroškov tiskanja in pošiljanja, hitrejši prejem plačil, enostavnejše spremljanje in poročanje ter izboljšano varnost podatkov. Elektronski računi so tudi okolju prijaznejši, saj zmanjšujejo potrebo po papirju. Vendar pa digitalizacija podjetij prinaša tudi določene izzive in omejitve. Med njimi je potreba po zagotavljanju varnosti in zaščite podatkov, saj so elektronski računi občutljivi na kibernetske napade. Prav tako zahteva začetne investicije v ustrezno infrastrukturo in usposabljanje zaposlenih za učinkovito uporabo novih sistemov.

Kljub morebitnim omejitvam so prednosti, ki jih prinaša elektronski račun v okviru digitalizacije podjetij, precejšnje. Podjetja, ki sprejmejo te tehnologije, lahko pričakujejo izboljšanje svojih operativnih procesov, finančno učinkovitost in konkurenčno prednost na trgu.

Personalna mapa v digitalnem okolju

Digitalizacija personalne mape je v kontekstu digitalizacije podjetij pomemben korak k učinkovitejšemu in bolj organiziranemu upravljanju s človeškimi viri. Digitalna personalna mapa omogoča enostavno shranjevanje, iskanje in upravljanje zaposlenih podatkov, ki so ključni za vsako organizacijo. Ta pristop ne samo da zmanjšuje potrebo po fizičnem arhiviranju in papirnati dokumentaciji, ampak tudi omogoča hitrejši dostop do informacij in povečuje učinkovitost procesov, kot so zaposlovanje, usposabljanje, ocenjevanje delovne uspešnosti in upravljanje plač.

Prednosti digitalizacije personalne mape so številne. Prvič, digitalne mape omogočajo centralizacijo podatkov, kar zagotavlja, da so informacije lahko dostopne in ažurne. Drugič, izboljšujejo natančnost podatkov, saj zmanjšujejo možnosti za napake, ki so pogoste pri ročnem vnašanju. Tretjič, digitalizacija omogoča boljši pregled nad podatki zaposlenih, kar prispeva k boljšemu odločanju in strategiji upravljanja s človeškimi viri.

Varnost in zasebnost sta ključna vidika pri upravljanju digitalnih personalnih map. V kontekstu digitalizacije podjetij je bistveno, da so podatki zaščiteni pred nepooblaščenim dostopom in kibernetskimi napadi. To zahteva uporabo naprednih varnostnih protokolov, kot so šifriranje podatkov, dvofaktorska avtentikacija in redno posodabljanje varnostnih sistemov. Poleg tega morajo podjetja upoštevati zakonodajo o varstvu podatkov, kot je Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), in zagotoviti, da so njihove prakse v skladu z njo.

V Sloveniji se vse več podjetij odloča za digitalizacijo svojih personalnih map. Na primer, velika tehnološka podjetja so pogosto med prvimi, ki sprejmejo digitalne rešitve za upravljanje s človeškimi viri, saj se zavedajo prednosti, kot so večja učinkovitost, boljše sledenje uspešnosti zaposlenih in lažje upravljanje z delovnopravnimi dokumenti. Tudi manjša podjetja in start-upi vse bolj prepoznavajo prednosti digitalizacije personalne mape, saj jim to omogoča, da ostanejo konkurenčni in učinkoviti v hitro spreminjajočem se poslovnem okolju.

Digitalizacija personalnih map je torej ključen element pri modernizaciji podjetij, ki ne le izboljšuje operativno učinkovitost, ampak tudi prispeva k večji varnosti in boljšemu upravljanju s človeškimi viri.

Nabavno poslovanje in digitalizacija podjetij

Digitalizacija nabavnega poslovanja je ena izmed ključnih komponent v procesu digitalizacije podjetij, ki bistveno vpliva na način, kako organizacije upravljajo svoje nabavne verige in logistiko. Z uvajanjem digitalnih tehnologij v nabavne procese podjetja pridobivajo večjo učinkovitost, preglednost in prilagodljivost pri upravljanju z dobavitelji in zalogami.

Vpliv digitalizacije na nabavno poslovanje

Digitalizacija nabavnega poslovanja omogoča avtomatizacijo številnih procesov, kot so naročanje, sledenje zalog in analiza dobaviteljev. S tem se zmanjša potreba po ročnem vnosu podatkov in tveganje napak. Digitalne rešitve omogočajo tudi realnočasovno spremljanje zalog in dobavnih rokov, kar podjetjem pomaga pri hitrejšem odzivanju na spremembe na trgu in potrebah kupcev.

Prednosti digitalnega nabavnega poslovanja

Glavne prednosti digitalizacije v nabavnem poslovanju vključujejo večjo hitrost in natančnost procesov, boljšo analitično moč in pomoč pri odločanju, zmanjšanje stroškov in povečanje produktivnosti. Digitalne rešitve omogočajo tudi boljše sodelovanje z dobavitelji in izboljšano upravljanje tveganj ter skladnost s predpisi.

Izzivi digitalnega nabavnega poslovanja

Kljub številnim prednostim pa digitalizacija nabavnega poslovanja prinaša tudi izzive. Med te sodijo potreba po začetnih investicijah v tehnologijo, potencialna varnostna tveganja povezana z upravljanjem podatkov in izzivi pri integraciji novih sistemov z obstoječimi poslovnimi procesi. Prav tako je pomembno zagotoviti ustrezno usposabljanje zaposlenih za učinkovito uporabo novih digitalnih orodij.

Digitalizacija nabavnega poslovanja je ključna za modernizacijo podjetij, ki želijo ostati konkurenčna in se prilagoditi hitro spreminjajočim se tržnim pogojem. Z uspešno implementacijo digitalnih rešitev lahko podjetja bistveno izboljšajo svoje nabavne procese in posledično celotno poslovanje.

Sestanki na daljavo: Nova realnost poslovanja

Sestanki na daljavo so postali nova realnost poslovanja, še posebej v luči nedavnih globalnih dogodkov, ki so pospešili digitalizacijo podjetij. Ta način komunikacije je bistveno spremenil, kako podjetja vodijo sestanke, sodelujejo in komunicirajo, tako znotraj organizacije kot z zunanji partnerji.

Za uspešno izvajanje sestankov na daljavo so ključna prava orodja in tehnologije. Na trgu obstaja več rešitev, kot so Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, ki ponujajo različne funkcionalnosti, vključno z video konferencami, skupno rabo zaslona in integriranimi orodji za sodelovanje. Izbor prave platforme je odvisen od specifičnih potreb podjetja, kot so velikost ekipe, vrsta dela in potrebe po varnosti. Digitalizacija podjetij je spodbudila razvoj teh orodij, da so bolj intuitivna, varna in dostopna.

Ena od glavnih prednosti sestankov na daljavo je povečana učinkovitost, saj zmanjšujejo čas, potreben za organizacijo in potovanje na sestanke. Prav tako omogočajo fleksibilnejše načrtovanje in lažje vključevanje oddaljenih članov ekipe. Vendar pa sestanki na daljavo prinašajo tudi izzive, kot so tehnične težave, omejitve pri osebnem stiku in težave pri vzpostavljanju jasne komunikacije.

Za uspeh sestankov na daljavo je pomembno upoštevati nekaj ključnih praks:

 • Jasen dnevni red: V naprej pripravite in delite dnevni red, da bodo udeleženci vedeli, kaj pričakovati.
 • Tehnična pripravljenost: Preverite tehnično opremo in povezavo pred sestankom, da zmanjšate tehnične zamude.
 • Sodelovanje: Spodbujajte aktivno sodelovanje vseh udeležencev, da zagotovite, da vsak prispeva k razpravi.
 • Ohranjanje pozornosti: Kratki in ciljno usmerjeni sestanki pomagajo ohranjati pozornost in preprečujejo utrujenost od zaslona.
 • Zapisnik sestanka: Vodenje zapisov ključnih točk in odločitev zagotavlja, da so informacije zabeležene in sledljive.

Sestanki na daljavo so v digitalizaciji podjetij postali standard, ki ne le omogoča nadaljevanje poslovanja ne glede na geografske omejitve, ampak tudi odpira nove možnosti za učinkovito in prilagodljivo delo. Pravilna uporaba tehnologij in upoštevanje najboljših praks lahko naredi te sestanke enako produktivne, če ne celo bolj, kot tradicionalne oblike srečevanj.

Poslovno informacijski sistemi in digitalizacija podjetij

Poslovno informacijski sistemi igrajo ključno vlogo v digitalni transformaciji in digitalizaciji podjetij, saj so temelj za učinkovito in povezano delovanje sodobnih organizacij. Ti sistemi so bistveni za zbiranje, obdelavo, shranjevanje in analizo podatkov, ki so potrebni za informirano odločanje in optimizacijo poslovnih procesov.

V procesu digitalizacije podjetij poslovni informacijski sistemi omogočajo avtomatizacijo in standardizacijo številnih rutinskih procesov, kar vodi k večji učinkovitosti in nižjim operativnim stroškom. Omogočajo tudi boljšo preglednost nad poslovanjem, saj zagotavljajo ažurne in natančne informacije o različnih vidikih podjetja, kot so finance, nabava, prodaja in upravljanje s človeškimi viri. Sodobni poslovni informacijski sistemi so zasnovani tako, da podpirajo strateško odločanje in pomagajo pri napovedovanju trendov, kar je ključno za dolgoročni uspeh.

Uspešna digitalizacija podjetij zahteva skrbno integracijo poslovnih informacijskih sistemov z obstoječimi poslovnimi procesi. To pomeni, da je treba te sisteme prilagoditi specifičnim potrebam podjetja, zagotoviti združljivost z obstoječimi orodji in procesi ter usposobiti zaposlene za njihovo učinkovito uporabo. Integracija omogoča boljši pretok informacij med različnimi oddelki, izboljšuje sodelovanje in zagotavlja celovit pogled na poslovanje, kar je ključno za hitro in učinkovito odzivanje na tržne spremembe.

Trendi in prihodnost poslovnih informacijskih sistemov

Trendi v razvoju poslovnih informacijskih sistemov kažejo na vedno večjo povezavo s tehnologijami, kot so umetna inteligenca (AI), strojno učenje, analitika velikih podatkov in avtomatizacija procesov. Pričakuje se, da bodo ti sistemi postali še bolj avtonomni, inteligentni in prilagodljivi, kar bo omogočalo še večjo učinkovitost in inovativnost. Poleg tega bo povečan poudarek na varnosti in zasebnosti podatkov, saj je to ključni vidik v digitaliziranem svetu.

Poslovno informacijski sistemi so torej temeljni steber digitalizacije podjetij, saj ne le olajšajo in izboljšajo poslovne procese, ampak tudi omogočajo podjetjem, da ostanejo konkurenčna in se prilagodijo hitro spreminjajočemu se poslovnemu okolju. Njihova vloga bo v prihodnosti postala še pomembnejša, saj bo tehnološki napredek še naprej krojil potek poslovnega sveta.

Primeri uspešne digitalizacije v Sloveniji

V Sloveniji smo priča številnim primerom uspešne digitalizacije, ki kažejo, kako lahko digitalne tehnologije in sistemi izboljšajo učinkovitost in kakovost storitev. Posebej izstopajo primeri iz slovenskih občin in uporaba sistema Urbana na avtobusih Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), kjer je ključno vlogo odigralo podjetje PIA informacijski sistemi in storitve z njihovim sistemom ODOS.

Primeri iz Slovenskih občin

V različnih slovenskih občinah je podjetje PIA informacijski sistemi s svojim sistemom ODOS pomagalo pri uvedbi različnih digitalnih rešitev. Te rešitve so omogočile avtomatizacijo in optimizacijo številnih procesov, od upravljanja z dokumentacijo do boljše komunikacije z občani. S tem so občine postale bolj transparentne, odzivne in učinkovite pri svojem delovanju. Digitalizacija je tudi prispevala k večji dostopnosti informacij za občane in izboljšala kakovost javnih storitev.

Urbana na avtobusih LPP

Posebej izstopa primer Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), kjer je bila s pomočjo PIA informacijskih sistemov in sistema ODOS uvedena uporaba Urbane na avtobusih. Ta sistem je omogočil enostavnejše in hitrejše plačevanje prevozov, večjo preglednost porabe sredstev in zmanjšal potrebo po fizičnih vozovnicah. Ta primer digitalizacije je pripomogel k večji učinkovitosti javnega prevoza in izboljšal izkušnjo potnikov, saj je plačevanje postalo hitrejše in bolj priročno.

Iz teh primerov lahko izluščimo več ključnih naukov:

 • Partnerstvo s Strokovnjaki: Sodelovanje s podjetji, specializiranimi za digitalizacijo, kot je PIA informacijski sistemi, je ključno za uspeh.
 • Prilagodljivost in Odzivnost: Uspešna digitalizacija zahteva prilagodljive sisteme, ki se lahko odzivajo na specifične potrebe in izzive.
 • Osredotočenost na Uporabnika: Pri digitalizaciji je pomembno upoštevati izkušnjo in potrebe končnih uporabnikov, da zagotovimo, da so rešitve prijazne in učinkovite.

Ti primeri kažejo, da je digitalizacija podjetij in javnih storitev v Sloveniji na dobri poti in da ima močan potencial za nadaljnji razvoj in izboljšanje storitev za vse uporabnike.

Zaključek

V zaključku naše razprave o digitalizaciji podjetij v Sloveniji lahko ugotovimo, da ta proces prinaša številne koristi in odpira vrata novim priložnostim. Od elektronskega računovodstva, ki povečuje učinkovitost in zmanjšuje administrativne stroške, do digitalizacije personalnih map, ki izboljšuje varnost in upravljanje človeških virov, digitalizacija spreminja način poslovanja. Sestanki na daljavo so postali nov standard, ki zagotavlja fleksibilnost in povezljivost, medtem ko poslovno informacijski sistemi omogočajo boljši vpogled v podatke in podpirajo strateško odločanje.

Slovenske občine in primer LPP z Urbano na avtobusih so odlični primeri, kako digitalizacija vpliva na izboljšanje storitev in povečanje zadovoljstva uporabnikov. Sodelovanje s podjetji, kot je PIA informacijski sistemi, je ključnega pomena za uspešno implementacijo digitalnih rešitev.

Vabimo vas, da razmislite o možnostih, ki jih digitalizacija podjetij ponuja vaši organizaciji. Ali lahko izboljšate svoje procese, povečate učinkovitost in izboljšate izkušnjo svojih strank? Digitalizacija ni več zgolj trend, temveč nujnost v hitro spreminjajočem se svetu. Zdaj je pravi čas, da se pridružite digitalni revoluciji in izkoristite njene prednosti za vaše podjetje.

Za več informacij vam priporočamo branje spodnjih člankov: 

Najboljše znamke otroških vozičkov 2023

Želite otroški voziček s katerim boste izstopili iz povprečja? Iščete takega ki je moderen, moden, iskan in obenem najbolj uporaben? Berite dalje!
Globalna rast trga otroških vozičkov
Globalna rast trga otroških vozičkov. Rastejo cene, raste skupna vrednost

V nadaljevanju boste spoznali najboljše blagovne znamke otroških vozičkov in tudi kje jih lahko kupite.

Otroški voziček ni le sredstvo za prevažanje naših otrok ampak naš pomemben skozi prva leta otrokovega življenja. Izbira pravega vozička neposredno vpliva na udobje in varnost otroka ter na enostavnost vsakdanjega življenja celotne družine. Od mestnih sprehodov do potovanj v naravo, od hitrih opravkov do dolgih popoldanskih sprehodov – pravi voziček vedno olajša te opravke.

A ker je na trgu zelo širok nabor vozičkov različnih znamk, modelov in funkcij je izbira lahko zahtevna. V tem članku vam bomo dali praktične nasvete za vašo izbiro. S pravim vozičkom bodo vaši družinski izleti, ne glede na destinacijo ali vreme, vedno prijetna in brezskrbna izkušnja.

Kako smo ocenjevali otroške vozičke?

Pri ocenjevanju otroških vozičkov smo upoštevati več ključnih kriterijev, da smo zagotovili, da so spodaj naštete samo blagovne znamke vozičkov, ki ustrezajo tako potrebam staršev kot otroka. Najpomembnejši med njimi so vzdržljivost, udobje, varnost, enostavnost uporabe in seveda tudi cena.

Kakovost izdelave in vzdržljivost sta bila ključni element saj mora voziček spremljati družino skozi različne faze otrokovega odraščanja. Zato so skozi to našo sito že na začetku prišle le blagovne znamke, ki imajo svoje vozičke izdelane iz kakovostnih materialov, ki prenesejo pogosto uporabo in različne vremenske pogoje.

Udobje otroka je bil naslednji pomemben faktor. Tu smo upoštevali prijaznost materialov do nežne otrokove kože, kakovost vzmetenja s katerim voziček absorbira tresljaje, možnost nastavitve lege naslona hrbtišča in nogic (za boljše spanje) in zaščito pred vsemi vremenskimi vplivi.

Pri enostavnosti uporabe smo preverili kako preprosto se voziček zloži, kakšna je njegova teža, kako enostaven je za manevriranje in splošno praktičnost pri vsakodnevni uporabi.

Varnost je nedvomno na vrhu seznama prioritet staršev. A na EU tržišče smejo le varni izdelki. Seveda smo preverili tudi to, a ker so tu praktično tu vsi otroški vozički ustrezni ta faktor ni imel bistvenega vpliva na naš izbor.

Z upoštevanjem teh kriterijev smo najprej pridobili blagovne znamke, katere vam lahko brez težav priporočamo kot varen nakup. V nadaljevanju pa vam bomo priporočili še dva konkretna vozička po posameznih skupinah. Pa pojdimo po vrsti.

Najboljše znamke otroških vozičkov

Spodaj je pregled nekaterih najboljših znamk otroških vozičkov, njihovih značilnosti in prednosti.

Bugaboo

Bugaboo otroški voziček
Bugaboo voziček

Ta nizozemska znamka je znana po svoji inovativnosti in stilskem dizajnu. Vozički Bugaboo so lahki, enostavni za manevriranje in nudijo visoko stopnjo prilagodljivosti. Modeli, kot je Bugaboo Cameleon, so zasnovani za vse terene, kar pomeni, da so primerni tako za mestne ulice kot za sprehode po naravi.

Kupite jih lahko: all4kids, babycenter, otroška trgovina hajdi

Inglesina

Inglesina, italijanska znamka z dolgoletno tradicijo, je sinonim za eleganco in kakovost. Njihovi vozički so oblikovani s klasičnim italijanskim pridihom s katerim izstopite iz povprečja. Modeli, kot je Inglesina Aptica XT, se ponašajo z izjemno udobnimi sedeži, prostornimi košarami in vrhunskimi materiali. Inglesina vozički so idealni za starše, ki iščejo kombinacijo funkcionalnosti, udobja in brezčasnega dizajna.

Kupite jih lahko: bimbo.si, minime, mali vragci, mimovrste

Stokke

Norveška znamka Stokke se osredotoča na ergonomijo in bližino med staršem in otrokom. Njihov priljubljeni model Stokke Xplory omogoča, da je sedež vozička v višini oči kar spodbuja interakcijo med staršem in otrokom med sprehodom.

Kupite jih lahko: mali zakladi, lesnina,

Nuna

Voziček Nuna
Voziček Nuna, prejemnik nagrade Red dot award

Nuna je blagovna znamka, ki izhaja iz Nizozemske in je znana po svojem minimalističnem, a funkcionalnem dizajnu. Vozički Nuna združujejo stil in praktičnost, s poudarkom na enostavni uporabi in čistih linijah. Modularni sistem Nuna je običajno zasnovan tako, da raste z otrokom, od novorojenčka do malčka, zagotavlja visoko stopnjo udobja in varnosti.

Kupite jih lahko: bimbo.si, mali zakladi, all4kids

Uppababy

Ameriška znamka Uppababy ponuja vozičke, ki so zelo funkcionalni in imajo eleganten dizajn. Njihovi vozički, kot je Uppababy Vista, so znani po prostornosti, možnosti prilagoditve za več otrok in enostavnosti zlaganja.

Kupite jih lahko: minime

Cybex

Nemška znamka Cybex je priljubljena zaradi svoje varnosti in modernega dizajna. Modeli, kot je Cybex Priam, ponujajo napredne varnostne značilnosti, vključno z optimalno absorpcijo udarcev in stabilno konstrukcijo.

Kupite jih lahko: boombo, evitas, all4kids

Joie

Joie je relativno mlada blagovna znamka, ki prihaja iz Združenega kraljestva in je hitro pridobila priznanje zaradi svoje visoke kakovosti in dostopnih cen. Joie vozički so zasnovani z mislijo na vsakodnevno praktičnost. Ponujajo enostavno zlaganje z eno roko, trpežne konstrukcije in vsestranske funkcije. Njihovi vozički so priljubljeni med starši, ki iščejo zanesljive, a še dokaj dostopne možnosti za aktivno družinsko življenje.

Kupite jih lahko: mali zakladi, mali vragci, bimbo, mimovrste

Silver Cross

otroški voziček Silver Cross
Nostalgičen otroški voziček Silver Cross

Ta britanska znamka ima dolgo zgodovino izdelave otroških vozičkov in je znana po svoji klasični eleganci in kakovosti. Njihovi vozički, kot je Silver Cross Wave, združujejo tradicionalen dizajn z modernimi funkcijami za zagotavljanje udobja in praktičnosti.

Kupite jih lahko: mali vragci, jaguarcar

Baby Jogger

Ameriška blagovna znamka specializirana za aktivne starše. Baby Jogger ponuja vozičke, ki so idealni za jogging ali sprehode po zahtevnejšem terenu. Njihov model City Select se lahko prilagodi za enega ali dva otroka, kar ga naredi izjemno vsestranskega.

Kupite jih lahko: bimbo, shoppster, mimovrste

Peg Perego

Italijanska znamka Peg Perego je znana po svoji trpežnosti in robustnih vozičkih. Modeli kot je Peg Perego Book so zasnovani za dolgotrajno uporabo in so idealni za starše, ki iščejo trajnost in funkcionalnost.

Kupite jih lahko praktično v vsaki otroški trgovini.

Kaj bi mi izbrali?

Vsaka od teh znamk ponuja svoj edinstven nabor lastnosti, ki izpolnjujejo različne potrebe staršev in otrok. Jaz in moj partner bi izbrala voziček od katerekoli zgoraj naštete blagovne ob pogoju, da ustreza mašim potrebam. Izbira pravega vozička zahteva skrbno razmislek o tem, kaj je za družino najpomembnejše. Tako k izbira vozička pristopite strpno in z razmislekom.

Najboljši modeli vozičkov po kategorijah

Najboljši vozički za novorojenčke

Novorojenčki potrebujejo vozičke, ki nudijo jim maksimalno udobje in podporo. Starši pa istočasno potrebujejo uporabnost in pralagodljivost. Mamice pa potrebujejo tudi izgled!

Predlogi:

 • Nuna Demi Grow – top izbira, a je cena precej zasoljena in pretirana
 • Inglesina Aptica XT – naša izbira za najboljšo razmerje kakovost / cena
 • Peg Perego Book – v Sloveniji že znana in priznana kakovost

Vsi so zelo prilagodljivi, imajo popolnoma ravno ležeč položaj in zagotavljajo, da je otrok v varnem, udobnem okolju.

Najboljši športni vozički

Baby Jogger Summit X3
Baby Jogger Summit X3 je top izbira za športno aktivne starše

Za aktivne starše, ki želijo svoje otroke vzeti s seboj na tek ali sprehode po zahtevnejšem terenu, so športni vozički kot nalašč.

Predlogi:

 • Baby Jogger Summit X3 – svetovno znan voziček za jogging
 • Thule Urban Glide 2 je tudi odlična izbira za tek

Oba sta idealna tako za tek po parkih ali prijeten sprehod po mestnih ulicah ali manj utrjenih površinah.

Najboljši vozički za potovanja

Pri potovanju je ključnega pomena, da je voziček lahek, kompakten in enostaven za prenašanje. GB Pockit je sicer eden najlažjih in najbolj kompaktnih vozičkov na trgu, a nas ni prepričala njegova cena

Predlogi:

 • Joie Parcel – odlična funkcionalnost, prefinjene tkanine
 • Cybex EEZY S TWIST+ – top kakovost, nimamo pripomb, moti le visoka cena

Najboljši večnamenski vozički

Večnamenski vozički so zasnovani tako, da ustrezajo različnim potrebam in rastejo skupaj z družino.

Predlogi:

 • Uppababy Vista – priljubljen zaradi svoje vsestranskosti
 • Bugaboo Fox 5 – varen, udoben in za vse terene

Kako izbrati pravi voziček?

Izbira pravega otroškega vozička je pomembna odločitev, ki vpliva na vsakodnevno življenje družine. Pomembno je, da pri izbiri upoštevate predvsem svoje potrebe, vaš življenjski slog in pogostost uporabe vozička. Tukaj je nekaj nasvetov, ki vam bodo pomagali izbrati vaš pravi voziček.

Življenjski slog in uporaba

Razmislite o svojem življenjskem slogu! Vaš življenjski slog je najbolj primeren pri izbiri vozička. Če živite v mestu in veliko časa preživite v urbanem okolju boste vaša naravna izbira lahek in kompakten voziček s katerim se enostavno manevrira po pločnikih in trgovinah.

Če ste aktivni in uživate v teku, športnih aktivnostih ali sprehodih v naravi, bo za vas bolj primeren robusten športni voziček. Za tek naj voziček obvezno ima tudi zavoro.

Upoštevajte tudi starost otroka. Izberite voziček, ki je primeren za starost in velikost vašega otroka. Nekateri vozički so zasnovani posebej za novorojenčke, drugi pa se lahko uporabljajo šele, ko ima otrok najmanj šest mesecev.

Razmislite, kako pogosto boste voziček uporabljali. Če ga nameravate uporabljati vsak dan, investirajte v kakovosten in vzdržljiv model. Za občasno uporabo so lahko primerni cenejši in manj robustni modeli.

Funkcionalnosti in cena

Preverite funkcionalnost in prilagodljivost. Pomembno je, da bo vaš novi voziček funkcionalen in da se lahko prilagaja različnim situacijam. Preverite ali ima voziček nastavljive sedeže, možnost menjave smeri sedeža in dovolj prostora za shranjevanje.

Izbira vozička, ki je enostaven za upravljanje, zlaganje in shranjevanje, vam lahko znatno olajša življenje.

Določite svoj proračun in poiščite najboljšo možnost znotraj tega okvira. Ne pozabite, da najdražji voziček ni vedno najboljša izbira. Poiščite najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.

Kje kupiti otroški voziček

Pri nakupu otroškega vozička imate na voljo več možnosti. Od specializiranih otroških trgovin do otroških spletnih trgovin. Vsaka možnost ponuja svoje prednosti in sabosti, ki jih je treba upoštevati pri odločitvi.

Nakup v specializiranih otroških trgovinah

Specializirane trgovine z otroško opremo ponujajo strokovno svetovanje in možnost, da voziček vidite in preizkusite v živo. Prodajalci so običajno poučeni o različnih modelih in lahko ponudijo nasvete glede na vaše potrebe. Voziček lahko tudi dejansko vidite, občutite in preizkusite njegovo manevriranje, zlaganje in udobje.

A izbira je običajno bistveno bolj okrnjena od ponudb v spletnih trgovinah.

Nakup preko spleta

Spletni nakupi ponujajo udobje in pogosto širši izbor modelov. A ko kupujete preko spleta, upoštevajte naslednje. Preberite ocene in primerjajte različne modele in cene. Preverite še ali je trgovina zaupanja vredna. Nemalo je spletnih zlorab. Pred nakupom se seznanite tudi s politiko vračil v primeru, da voziček ne ustreza vašim pričakovanjem.

Spletni nakupi pogosto ponujajo ugodnejše cene in še dodatne promocijske kode in zato je nakup za vas ponavadi cenejši od cene v klasični trgovini.

Ne na koncu ni pomembno ali se odločite za nakup v fizični trgovini ali preko spleta, če se dobro pozanimate in tudi dobro razmislite o vaših potrebah in željah, preberete ocene in se posvetujete s strokovnjaki ali drugimi starši.

Ekološki vidiki pri izbiri vozička

Ekologija postaja vsak dan bolj pomembna. Nikomur ne sme biti več vseeno kakšen planet bomo pustili našim zanamcem. Zato tudi vse več staršev išče vozičke, ki so izdelani iz trajnostnih, recikliranih ali okolju prijaznih materialov.

A naj se vaš trajnostni pristop ne konča tu. Voziček je lahko dolgotrajen izdelek in preživi več generacij otrok. Tu se pokaže največja ekološka vrednost prave izbire. Drugi otrok ne potrebuje drugega vozička. Vozički zgoraj naštetih blagovnih znamk bodo brez težav preživeli vse vaše otroke. Le malce pozornosti bodo potrebovali.

Ne zasmetimo naš planet z nepotrebnimi smetmi!

Povzetek

Z izbiro pravega otroškega vozička boste dobili varnost, udobje in praktičnost za otroka in vas. Odločilni faktorji so vaš življenjski slog, potrebe celotne družine. Inovacije in trendi na trgu odražajo rastočo ekološko zavest, tehnološki napredek pa zagotavlja kakovost.

Prava izbira vozička lahko bistveno obogati družinsko življenje.

Še nekaj pogostih vprašanj naših mamic (FAQ)

Ali so dražji otroški vozički res toliko boljši?

Dražji otroški vozički pogosto nudijo višjo kakovost materialov, boljšo izdelavo, naprednejše funkcije in boljšo vzdržljivost. Vendar pa dvakrat višja cena ne zagotavlja dvakrat boljše kakovosti. Določene znamke, npr. Peg Perego ali Inglesina ponujata kakovost na nivoju najdražjih znamk za občutno nićje cene

Zato je priporočljivo, da primerjate različne modele in blagovne znamke ter preverite ocene in mnenja drugih uporabnikov, preden se odločite za nakup.

Kako izbrati voziček za aktivne starše?

Pri izbiri vozička za aktivne starše je ključno upoštevati robustnost za različne terene, dobro manevrirnost, lahkotnost za enostavno prenašanje, preprosto zložljivost za shranjevanje, varnostne funkcije kot so dodatna ročna zavora.

Ali obstajajo otroški vozički, ki so primerni za vse terene?

Da, obstajajo otroški vozički, ki so zasnovani za uporabo na vseh terenih. Ti vozički imajo običajno robustno konstrukcijo, večja in trpežna kolesa, ki so primerna za neravne površine, kot so makadamske poti ali gozdne steze ter napredne sisteme za absorpcijo tresljajev za zagotavljanje udobja otroka. Idealni so za aktivne družine, ki uživajo v pohodništvu, teku ali sprehodih po različnih terenih.

A morate se zavedati, da so taki vozički veliki, robustni in težki!

Kako izbrati voziček za mestno uporabo?

Pri izbiri vozička za mestno uporabo iščite predvsem kompakten, lahek in preprosto zložljiv voziček. Pomembna je še dobra okretnost za navigacijo po ozkih mestnih pločnikih, javnem prevozu ali tržnici. Dobrodošel je še velik dodaten prostor za shranjevanje nakupov ali osebnih predmetov .

Ali so marela vozički dovolj varni za novorojenčke?

Marela vozički so lahko varni za novorojenčke, če izpolnjujejo določene varnostne standarde in so ustrezno zasnovani za to starostno skupino. Pomembno je, da imajo vozički za novorojenčke popolnoma raven ležeč položaj na katerem lahko dojenček leži.

Kako skrbeti za voziček, da bo trajal več let?

Za ohranjanje vozička v dobrem stanju in podaljšanje njegove življenjske dobe redno čistite tkanine in ogrodje vozička. Uporabljajte blage detergente in vodo. Izogibajte se agresivnim čistilnim sredstvom. Preverite in očistite kolesa, da odstranite umazanijo in drobir. Redno preverjajte in po potrebi zategnite vijake ter druge dele vozička. Shranjujte voziček na suhem mestu, da preprečite rjavenje in poškodbe zaradi vremenskih vplivov.

Upoštevajte še navodila proizvajalca za vzdrževanje in skrb vozička in to je to!

Podobni članki:
Razlike med otroškimi vozički, ki vplivajo na končno ceno
Ali so rabljeni vozički za dojenčke dobra investicija?
Kaj imajo kvalitetni otroški vozički več od ostalih?
Otroški vozički za dvojčke